Luyện toán tiếng anh lớp 8 đề 2 – Có dịch và hướng dẫn giải

Luyện toán tiếng anh lớp 8 đề 2

SECTION A:

Problem 11999 + 24 is equal to

[Lời dịch]      1999 + 24   bằng

a. 1923       b. 2003       c. 2013      d. 2023      e. 2113

Problem 2.      PQR is a straight line. Find the value of x.

[Lời dịch]        PQR  là một đường thẳng. Tìm giá trị của x.

Problem 3.      The value of the fraction 1/2 is closest to

[Lời dịch]        Giá trị của phân số  1/2 gần nhất với giá trị nào sau đây

a. 0,45      b. 0,6         c. 1/3       d. 5/8        e. 2/5

Problem 4.      Which of the following is equal to 20?

[Lời dịch]        Giá trị biểu thức nào sau đây bằng 20?

a. 3 + 2 x 4              b. (9 + 5) x 2 – 4 x 2

c. 102                      d. 20 + 20 : 2

Problem 5.     How many minutes are there between 8:37 am and 10:16 am?

[Lời dịch]        Tính số phút từ 8h37′ sáng  đến 10h16′ sáng?

Hướng dẫn giải.

8h37′ phút = 8.60 + 37 = 517 phút; 10h16′ = 10.60 + 16  616 phút

Do đó từ 8h37′ sáng  đến 10h16′ sáng có 616 – 517 = 99 phút.

Problem 6.      Three squares each with an area of 25 cm2 are placed side by side to form a rectangle. The perimeter, in centimetres, of the rectangle is ……

[Lời dịch]        Ba hình vuông có cùng diện tích 25 cm2 được đặt liền kề nhau tạo thành một hình chữ nhật. Chu vi của hình chữ nhật tính theo là ……….

Hướng dẫn giải.

Gọi a cm là độ dài mỗi cạnh của hình vuông.

Vì mỗi hình vuông có diện tích là  25 cm2 = a2 nên có cạnh  a = 5

Hình chữ nhật được tạo thành khi đặt ba hình vuông đó cạnh nhau có chiều dài là 3a và chiều rộng là a, nên nó có chu vi là: 2(a + 3a) = 8a = 8.5 = 40

Problem 7.      If every digit of a whole number is either a 3 or a 5, the number will always be

A. divisible by 3.        B. divisible by 5.

C. prime.                    D. even.           E. odd.

[Lời dịch]        Nếu mỗi chữ số của một số nguyên là 3 hoặc 5, thì số đó sẽ luôn luôn là số

A. chia hết cho 3.          B. chia hết cho 5.

C. nguyên tố.                D. chẵn.          E. lẻ.

Hướng dẫn giải.

Nếu mọi chữ số của một số nguyên là 3 hoặc 5, số đó sẽ có số tận cùng là số lẻ nên luôn là số lẻ. => Chọn E

Problem 8.     P  is the point at 0.56  and Q is the point at 1.2 on a number line. The point which is halfway between P and Q is at …..

[Lời dịch]       P  là điểm 0,56  và  Q là điểm 1,2 trên trục số. Điểm cách đều P và Q là điểm …

Hướng dẫn giải.

Gọi M là trung điểm của đoạn PQ

Độ dài đoạn PQ là: PQ = 1,2 – 0,56 = 0,64

Độ dài đoạn PM là PM = 0,64 : 2 = 0,32

Độ dài đoạn OM là OM = OP + PM = 0,56 + 0,32 = 0,88

Vậy điểm cách đều P và Q là điểm 0,08.

Problem 9. If triangle  ABC is isosceles with ∠A = 400, what are all of the possible values for ∠B?        

[Lời dịch]   Cho tam giác ABC cân có ∠A = 400. Hỏi ∠B có thể bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải.

Nếu tam giác ABC cân tại A thì ∠B = ∠C = 700

Nếu tam giác ABC cân tại B thì ∠B = 1000

Nếu tam giác cân tại C thì ∠B = 400

Vậy ∠B có thể bằng 700, 1000, 400

Problem 10.    William travels to school in two di↵erent ways. Either he walks to school and takes the bus home, or he takes the bus to school and walks home. In each case his total travelling time is 40 minutes. If he were to take the bus both ways, his total travelling time would be 20 minutes. How many minutes would it take if he walked both ways?

Problem 11.    A piece of paper in the shape of an equilateral triangle has one corner folded over, as shown. What is the value of x?

[Lời dịch]        Một mảnh giấy hình tam giác đều có một góc được gập lại như hình. Tính giá trị của x?

Problem 12.    While shopping this week I misread my shopping list and bought 5 loaves of bread and 2 bottles of milk. So I went back to the supermarket, got a full refund, and bought 2 loaves of bread and 5 bottles of milk. This cost me $4.20 less then my first purchase. How do the prices of bread and milk compare?

A. A loaf of bread costs $1.40 more than a bottle of milk.

B. A loaf of bread costs $0.60 more than a bottle of milk.

C. A loaf of bread costs $0.42 more than a bottle of milk.

D. A loaf of bread costs $0.60 less than a bottle of milk.

E. A loaf of bread costs $1.40 less than a bottle of milk.

[Lời dịch]    Trong khi đi mua sắm tuần này tôi đã đọc nhầm danh mục mua hàng và đã mua 5 ổ bánh mì và 2 chai sữa. Vì thế tôi đã quay lại siêu thị trả lại toàn bộ và đã mua 2 ổ bánh mì và 5 chai sữa. Số tiền thanh toán ở lần mua sau ít hơn  số tiền mua lần trước. Hãy so sánh giá của một ổ bánh mì và 1 chai sữa?

A. Giá của một ổ mì nhiều hơn một chai sữa là 1,40$

B. Giá của một ổ mì nhiều hơn một chai sữa là 0,60$

C. Giá của một ổ mì nhiều hơn một chai sữa là 0,42$

D. Giá của một ổ mì ít hơn một chai sữa là 0,60$

E. Giá của một ổ mì ít hơn một chai sữa là 1,40$

Hướng dẫn giải.

Gọi giá tiền của 1 ổ bánh mì là x ($) và giá của một chai sữa là y ($) (điều kiện x,y > 0).

Tổng số tiền mua 5 ổ bánh mì và 2 chai sữa trong lần mua đầu là  5x + 2y ($)

Tổng số tiền mua 2 ổ bánh mì và 5 chai sữa là 2x + 5y ($)

Vì số tiền thanh toán của lần mua sau ít hơn lần trước là 4,20 ($) nên:

\left( {5x + 2y} \right) - \left( {2x + 5y} \right) = 4,20 \Leftrightarrow 3\left( {x - y} \right) = 4,20 \Leftrightarrow x - y = 1,40\left( \$ \right)

Suy ra: Giá một ổ bánh mì nhiều hơn giá một chai sữa là  1,40$

 

Hits: 6

gà con