Một số bài toán tư duy tiếng anh lớp 7

Xin được sưu tầm và chia sẻ cùng các em một số bài toán tư duy tiếng anh lớp 7

Bài 1: Câu đố số chéo

The grid shown is part  of a cross-number puzzle.

Clues

  • 16 accross is the reverse of 2 down
  • 1 down is the sum of 16 accross and 2 down
  • 7 down is the sum of the digits in 16 accross.

What is 7 down?

a. 11    b. 12    c. 13      d.14       e. 15

[Lời dịch]      Bảng trên là một phần của câu đố số chéo.

Gợi ý

16 ngang là đảo ngược của 2 dọc

1 dọc là tổng của 16 ngang và 2 dọc

7 dọc là tổng của các chữ số của 16 ngang.

Vậy 7 dọc là số mấy?

Hướng dẫn giải.

Giả sử 16 ngang là \overline {ab}. Vậy 2 dọc là \overline {ba} và 1 dọc là \overline {ab} + \overline {ba} = 11\left( {a + b} \right)

Mà 1 dọc là \overline {c2d}. Suy ra \overline {c2d} = 11\left( {a + b} \right) \vdots 11

Vì a, b, c, d là các chữ số nên a + b <= 18 =>\overline {c2d} <= 198.

ta tìm được c = 1, d = 1

suy ra a + b = 11. Vậy 7 dọc là 11.

Vậy ta chọn đáp án A.

Bài 2: Dãy bàn

In Gwen’s classroom, the desks are arranged in a grid. Each row has the same number of desks.Gwen’s desk is third from the front, second from the back and has one desk to the left and four to the right. How many desks are there?

[Lời dịch]    Trong lớp học của Gwen, các bàn được xếp dưới dạng lưới. Mỗi hàng có số bàn như nhau. Bàn của Gwen là bàn thứ 3 tính từ phía trước, là bàn thứ hai tính từ phía sau và có 1 bàn bên trái và 4 bàn bên phải. Hỏi trong lớp có bao nhiêu bàn?

Hướng dẫn giải.

Tính theo hàng dọc, số bàn hàng dọc là 2 + 1+ 1 = 4 bàn (Bàn của Gwen là bàn thứ 3 tính từ phía trước, là bàn thứ hai tính từ phía sau tức trước bàn của G có 2 bàn, sau có 1 bàn)

Số bàn hàng ngang là 1 + 1 + 4 = 6

Vậy tổng có 4.6 = 24 (bàn)

Bài 3: Xúc xắc

The opposite faces on a standard dice add to give a total of 7. The game of Corners is played by rolling a dice and then choosing a vertex of the dice with your eyes closed. For example, the score for the vertex chosen below would be 4+5+6 = 15.

Which of the following scores is NOT possible when playing Corners?

A. 6      B. 7       C. 8        D. 9       E. 10

[Lời dịch]    Hai mặt đối diện của một con xúc xắc chuẩn có tổng số chấm là 7. Trò chơi Corners được chơi bằng cách tung 1 con xúc xắc lên và sau đó chọn 1 đỉnh khi không mở mắt. Ví dụ, số điểm ghi được ở đỉnh bên dưới hình sẽ là 4+5+6 = 15.

Số điểm nào sau đây KHÔNG thể có được khi chơi trò chơi trên?

Hướng dẫn giải.

Vì tổng các mặt đối diện là 7 nên các mặt kề nhau không có tổng bằng 7

Như vậy có 8 đỉnh với tổng số điểm trên các mặt chứa đỉnh tương ứng là:

Vậy số điểm không thể có được là 8.

Bài 4: Xoắn ốc

Beginning at the point A, Joel draws the spiral pattern of line segments below on a 1cm grid. If he continues this pattern, how long, in centimetres, is the 97th segment?

[Lời dịch]    Bắt đầu từ điểm A, Joel vẽ các đoạn thẳng dạng xoắn ốc trên lưới 1cm. Nếu anh ấy tiếp tục vẽ mô hình này, hỏi đoạn thẳng thứ 97 dài bao nhiêu?

Hướng dẫn giải.

Theo cách vẽ, ta thấy :

Các đoạn thẳng thứ 1 và đoạn thẳng thứ 2 có độ dài 1cm, các đoạn thẳng thứ 3 và 4 có độ dài 2cm, các đoạn thẳng thứ 5 và 6 có độ dài 3cm, các đoạn thẳng thứ 7 và 8 có độ dài 4cm, … , các đoạn thẳng 97 và 98 sẽ có độ dài 49cm

Vậy độ dài đoạn thẳng thứ 97 là 49cm.

Bài 5: Xếp đĩa

Sixteen discs are arranged in four rows of four. The discs have  number on one side and are either red or green on the other. The number shows how many discs touching that discs have green on the other side.

Which of teh following statements is true ?

a) All of the rows have the same number of green dics.

b) Row one has more green discs than any other row.

c) Row two has more green discs than any other row.

d) Row three has fewer green discs than any other row.

e) Row four has fewer green discs than any other row.

[Lời dịch]   Mười sáu cái đĩa được xếp thành bốn hàng bốn. Các đĩa được gắn  số trên một mặt và mặt còn lại có màu đỏ hoặc màu xanh lá cây. Số được biểu thị trên mỗi đĩa là số đĩa có mặt sau có màu xanh lá tiếp xúc với đĩa đó.

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

a) Tất cả các hàng có cùng số lượng đĩa màu xanh.

b) Hàng một có nhiều đĩa màu xanh hơn các hàng còn lại.

c) Hàng hai có nhiều đĩa màu xanh hơn các hàng còn lại.

d) Hàng ba có ít đĩa màu xanh hơn các hàng còn lại.

e) Hàng bốn có ít đĩa màu xanh hơn các hàng còn lại.

Hướng dẫn giải.

Để dễ gọi vị trí dĩa ta quy ước đĩa (i, j) là đĩa ở hàng thứ i và cột thứ j.

Ta sẽ bắt đầu với các đĩa có số 0 thì các đĩa tiếp với nó không thể có màu xanh mà chắc chắn là màu đỏ. Ta có hình sau

Tiếp theo, đĩa có mang số 4 có nghĩa là cả 4 đĩa tiếp xúc với nó sẽ mang màu xanh lá ở mặt sau.

Vì đĩa (2, 1) mang số 2 mà đã tiếp xúc với 2 đĩa có mặt sau là màu xanh là đĩa (2, 2) và (1,1) nên đĩa  (1, 1) phải có mặt sau là màu đỏ. Hơn nữa đĩa (1,1) mang số 1 và đĩa (2,1) là đỏ nên đĩa (1,2) phải có mặt sau là màu xanh.

Cuối cùng, đĩa (3,4) mang số 2 mà nó đã tiếp xúc với đĩa (3,3) và đĩa (2,4), do đó đĩa (4,4) có mặt sau là màu đỏ.

Hits: 7

gà con